27 lis 2016

Rodzaje spółek

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych określa zamknięty katalog spółek handlowych. Podmioty nie mają swobody tworzenia innego rodzaju spółki handlowej. Przyzna jednak została swoboda działalności gospodarczej, podmiot rozpoczynając działalność może wybierać wśród dozwolonych rodzajów spółek. Przepisy wyróżniają swa rodzaje spółek handlowych: spółki osobowe a także spółki kapitałowe. Spółkami osobowymi jest spółka: jawna, partnerska, komandytowa oraz komandytowo-akcyjna. Do spółek kapitałowych zaliczamy: spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, jak również spółkę akcyjną.

 

Podstawowe różnice pomiędzy spółkami osobowymi a kapitałowymi:

Spółka handlowa co do zasady tworzona jest w celach zarobkowych przez co najmniej dwie osoby, wyjątek stanowi spółka kapitałowa, którą może założyć jedne podmiot.

 

W spółkach osobowych duże znaczenie mają kwalifikacje wspólników i ich praca. W spółkach kapitałowych wspólnicy wnoszą określony kapitał, na którym opiera się funkcjonowanie spółki.

 

W spółkach osobowych co do zasady za zobowiązania spółki wspólnicy odpowiadają całym swoim majątkiem osobistym. Natomiast kapitałowych odpowiedzialność ogranicza się tylko i wyłącznie do wysokości zainwestowanego kapitału.

 

Przy spółkach osobowych nie ma określonego przepisami prawa minimalnego kapitału zakładowego. Natomiast taki wymóg istnieje w stosunku do spółek kapitałowych. Spółka akcyjna wymaga kapitału zakładowego w wysokości co najmniej 100 tys. złotych, a spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – 5 tys. złotych.

 

Istotna jest również różnica dotycząca prawa do reprezentowania spółki. Co do zasady w spółkach osobowych prawo reprezentacji przyznane jest wspólnikom, natomiast w spółkach kapitałowych powołuje się specjalne organy, które wykonują te zadania tj. zarząd, rada nadzorcza.

Share
This