Istnieje bardzo wiele powodów, dla których zachodzi konieczność dokonywania oceny wartości przedsiębiorstwa. Bardzo często ma to związek z ustaleniem ceny transakcji ale również ustaleniem ceny emisyjnej akcji, ubezpieczeniem majątku czy ustanowieniem zastawu na majątku przedsiębiorstwa.

 

Wycena wartości przedsiębiorstwa może być dokonywana przy pomocy różnych metod: majątkowych, dochodowych, mieszanych oraz pozostałych. W ramach każdej z tym metod można wyróżnić szereg metod szczegółowych.

Metody majątkowe opierając się głównie na założeniu, iż wartość przedsiębiorstwa jest równa wartości jego składników majątkowych. Można wyróżnić wartość brutto przedsiębiorstwa, jak również jego wartość netto, która jest wyrażona jako wartość brutto pomniejszona o wartość zadłużenia. Wartość netto jest więc wartością, która faktycznie pozostaje do dyspozycji właściciela.

 

W majątkowych metodach wyceny wszystkie składniki aktywów wyceniane są odrębnie, nie uwzględnia się   ich powiązań z innymi elementami majątku. Zdolność określonych aktywów do tworzenia zysku nie jest brana pod uwagę przy tych metodach. Wycena majątkowa może być oparta zarówno na wartości księgowej, skorygowanej, urealnionej wartości księgowej, wartości odtworzeniowej, jak i wartości likwidacyjnej aktywów.  Wartość księgowa jak sama nazwa na to wskazuje wynika z zapisów księgowych. Wartość księgowa brutto określana jest jako wartość bilansowa aktywów na określony moment czasu. Określenie wartości przedsiębiorstwa tą metodą wymaga inwentaryzacji składników majątkowych, zobowiązań oraz określenia ich stanu prawnego.

 

Metoda urealnionej wartości księgowej uwzględnia wpływ inflacji na wartość składników majątkowych. Wartość składników majątkowych urealnia się w oparciu o indeksy cenowe, które określają relacje pomiędzy obecną ceną rynkową danego składnika majątkowego a jego ceną nabycia.

Share
This