Prowadzenie każdej działalności gospodarczej wiąże się zarówno z osiąganiem przychodów jaki i ponoszeniem określonych kosztów. Przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych określają co należy rozumieć pod pojęciem przychodu z działalności. I tak w świetle art. 14 ust 1 ww ustawy przychodem będą kwoty należne (również te które nie zostały faktycznie otrzymane) po wyłączeniu wartości towarów, które zostały zwrócone oraz udzielonych bonifikat czy skont.

W przypadku gdy przedsiębiorca jest podatnikiem podatku od towarów i usług przychodem ze sprzedaży, będzie przychód pomniejszony o należny VAT. Art. 14 ust 2 określa dodatkowy katalog z przychodów działalności gospodarczej.

 

Moment powstania przychodów

Przy rozliczaniu przychodów z działalności ważny jest również moment powstania przychodu. Za datę powstania przychodu uważany jest dzień w którym wydano rzecz, zbyto prawo majątkowe bądź też wykonano usługę (w całości lub części), nie może być to jednak później niż dzień uregulowania należności bądź też wystawienia faktury. Strony transakcji mogą sobie ustalić, że dana usługa będzie rozliczana w okresach rozliczeniowych, wówczas datą powstania przychodu będzie ostatni dzień okresu rozliczeniowego, który został określony w umowie albo wystawionej fakturze.

 

Dokumentowanie przychodów

Przedsiębiorca, który dokonuje sprzedaży dla podmiotu również prowadzącego działalność gospodarczą ma obowiązek wystawiania faktur. Faktura sporządzana jest co najmniej w dwóch egzemplarzach – jedna dla nabywcy, druga dla zbywcy. Szczegółowe kwestie dotyczące wystawiania faktur zostały uregulowane w dziale XI rozdział 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Share
This