12 lut 2017

Co to jest prokura?

Prokura jest szczególnym rodzajem pełnomocnictwa, które zostało uregulowane w przepisach kodeksu cywilnego. Prokura jest pełnomocnictwem, które jest udzielane przez przedsiębiorcę i obejmuje umocowanie do czynności zarówno sądowych jak i pozasądowych, związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Przedsiębiorca może udzielić prokury, jeśli podlega obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców. Prokura udzielana jest na piśmie pod rygorem nieważności udzielonego pełnomocnictwa. Prokurentem może zostać osoba fizyczna, która posiada zdolność do czynności prawnych.

13 gru 2016

Spółka komandytowa

Spółka komandytowa zaliczana jest do spółek osobowych, w której co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia za zobowiązania spółki oraz co najmniej jeden wspólnik posiada odpowiedzialność ograniczoną. W spółce wyróżnia się więc dwa rodzaje wspólników: komplementariusz z pełną odpowiedzialnością za zobowiązania oraz komandytariusza posiadającego odpowiedzialność częściową. Spółka reprezentowana jest przez komplementariuszy, komandytariusz reprezentuje spółkę jedynie jako pełnomocnik.

Szczegółowe kwestie dotyczące Krajowego Rejestru Sądowego zostały uregulowane w ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Rejestr składa się z trzech wyodrębnionych rejestrów:

03 gru 2016

Spółka akcyjna

Powstanie spółki akcyjnej
Spółka akcyjna to spółka kapitałowa, która wraz z wpisem uzyskuje osobowość prawną czyli staje się podmiotem praw i obowiązków spółki. Spółka może być utworzona przez jedną bądź też kilka osób, z tym, że nie może być zawiązana wyłącznie przez jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Powstanie spółki wymaga sporządzenia statutu spółki w formie aktu notarialnego. Założycielami spółki są osoby, które podpisują statut, a akcjonariusze są zobowiązani tylko i wyłącznie do świadczeń, które zostały określone w statusie.

27 lis 2016

Rodzaje spółek

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych określa zamknięty katalog spółek handlowych. Podmioty nie mają swobody tworzenia innego rodzaju spółki handlowej. Przyzna jednak została swoboda działalności gospodarczej, podmiot rozpoczynając działalność może wybierać wśród dozwolonych rodzajów spółek. Przepisy wyróżniają swa rodzaje spółek handlowych: spółki osobowe a także spółki kapitałowe. Spółkami osobowymi jest spółka: jawna, partnerska, komandytowa oraz komandytowo-akcyjna. Do spółek kapitałowych zaliczamy: spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, jak również spółkę akcyjną.

15 lis 2016

Podział spółek

Zgodnie z przepisami Kodeksu handlowego spółka kapitałowa może zostać również podzielona na dwie bądź kilka spółek kapitałowych. Wyjątek stanowią spółki akcyjne, których kapitał zakładowy nie został pokryty w całości, wówczas nie jest dopuszczalny podział spółki. Spółki osobowe nie mogą być dzielone, jak również spółka, która jest w likwidacji, w upadłości bądź rozpoczął się podział majątku spółki.

09 paź 2016

Spółka jawna

Spółka powstaje w wyniku zawarcia umowy spółki. Konieczna jest forma pisemna pod rygorem nieważności zawartej umowy. Dopuszczalne jest skorzystanie z gotowego wzorca umowy. Umowa powinna zawierać prawem określone elementy tzn.:

Spółka komandytowo-akcyjna jest spółką osobową, zakładaną w ściśle określonym celu jakim jest prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą. W spółce komandytowo-akcyjnej występuje co najmniej jeden komplementariusz, który odpowiada za zobowiązania spółki wobec wierzycieli bez ograniczenia oraz co najmniej jeden akcjonariusz. Kapitał zakładowy spółki wynosi co najmniej 50 tys. złotych.

01 sie 2016

Likwidacja spółki

Rozwiązanie i likwidacja spółki jawnej
Spółka w wyniku określonych przyczyn może ulec rozwiązaniu. Rozwiązanie spółki w przypadku spółki jawnej może nastąpić:

z przyczyn przewidzianych w umowie spółki,

w wyniku jednomyślnej uchwały wszystkich wspólników,

poprzez ogłoszenie upadłości spółki,

w wyniku śmierci wspólnika bądź ogłoszenia jego upadłości,

poprzez wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika albo wierzyciele wspólnika,

w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu.

Spółki mogą również ulec przekształceniu w inną spółkę handlową. Przekształcenie jest możliwe w przypadku spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej, komandytowo-akcyjnej, spółki akcyjnej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółkę cywilną również można przekształcić w spółkę handlową w wyłączeniem przekształcenia w spółkę jawną. Niemożliwe jest przekształcenia spółki, która znajduje się w likwidacji, upadłości bądź która rozpoczęła podział majątku.