03 gru 2016

Spółka akcyjna

Powstanie spółki akcyjnej Spółka akcyjna to spółka kapitałowa, która wraz z wpisem uzyskuje osobowość prawną czyli staje się podmiotem praw i obowiązków spółki. Spółka może być utworzona przez jedną bądź też kilka osób, z tym, że nie może być zawiązana wyłącznie przez jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Powstanie spółki wymaga sporządzenia statutu spółki w formie aktu notarialnego. Założycielami spółki są osoby, które podpisują statut, a akcjonariusze są zobowiązani tylko i wyłącznie do świadczeń, które zostały określone w statusie.

 

Aby spółka akcyjna mogła powstać konieczne jest:

zawiązania spółki,
podpisanie statutu przez założycieli,
wniesienia przez akcjonariuszy wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego,
ustanowienie zarządu oraz rady nadzorczej,
wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Kapitał zakładowy

Ustawodawca określił minimalną kwotę kapitału zakładowego przy jakim może powstać spółka i wynosi on co najmniej 100 tys. zł. Kapitał zakładowy dzielony jest na akcje o równej wartości nominalnej, z tym, że wartość nominalna akcji nie może być mniejsza niż 1 grosz. Zawiązanie spółki akcyjnej ma miejsce z chwilą objęcia wszystkich akcji.

 

Prawa i obowiązki akcjonariuszy

W przeciwieństwie do innych form prawnych w spółce brak jest odpowiedzialności majątkiem osobistym za zobowiązania spółki. Akcjonariusze nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Akcjonariuszom przysługuje prawo do udziału w zyskach rocznych tzw. dywidendy. Uprawnionymi do dywidendy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Zysk dzielony jest stosownie do liczby akcji. Akcjonariusz ma również prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Share
This