Spółki mogą również ulec przekształceniu w inną spółkę handlową. Przekształcenie jest możliwe w przypadku spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej, komandytowo-akcyjnej, spółki akcyjnej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółkę cywilną również można przekształcić w spółkę handlową w wyłączeniem przekształcenia w spółkę jawną. Niemożliwe jest przekształcenia spółki, która znajduje się w likwidacji, upadłości bądź która rozpoczęła podział majątku.

Spółka przekształcona, a więc tak która ulega przekształceniu staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru, a więc w dniu przekształcenia. Sąd wykreśla z rejestru spółkę przekształconą. Spółka przekształcona nabywa wszystkie prawa i obowiązki, które przysługiwały spółce przekształconej.

 

Aby mogło dojść do przekształcenia spółki konieczne jest:

sporządzenie planu przekształcenia spółki wraz z załącznikami i opinią biegłego rewidenta;
powzięcie uchwały o przekształceniu danej spółki;
powołanie członków organów spółki przekształconej lub określenie wspólników, którzy będą zajmować się prowadzeniem sprawy tej spółki i reprezentowaniem jej;
zawarcie umowy, czy też podpisanie statutu spółki przekształconej;
dokonanie w rejestrze wpisu spółki przekształconej oraz wykreślenie spółki przekształcanej.

 

Do przygotowania planu przekształcenia jest zobowiązany zarząd spółki przekształcanej bądź wszyscy wspólnicy, którzy prowadzą sprawy spółki przekształcanej. Plan sporządzany jest w formie pisemnej, a w jednoosobowej spółce musi mieć formę aktu notarialnego. Do planu przekształcenia konieczne jest dołączenie innych dokumentów tj.: projektu uchwały w sprawie przekształcenia spółki, projekt umowy lub statutu spółki przekształconej; wyceny składników majątku  spółki przekształcanej oraz sprawozdania finansowego sporządzonego dla celów przekształcenia.

Share
This