Szczegółowe kwestie dotyczące Krajowego Rejestru Sądowego zostały uregulowane w ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Rejestr składa się z trzech wyodrębnionych rejestrów:

rejestrów przedsiębiorców;

rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych czy zawodowych, w tym również fundacji i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;

rejestru dłużników, którzy są niewypłacalni.

 

Rejestr jest prowadzony przez sądy rejonowe i obejmuje obszar danego województwa bądź jego części. Część zadań KRS zostało zleconych gminom, które zapewniają dostęp do:

Polskiej Klasyfikacji Działalności,

formularzy, które są wymagane przepisami prawa i służą rejestracji spółki jawnej;

informacji i wysokości określonych opłat, sposobie ich uiszczania;

informacji o właściwości sądów rejestrowych.

 

Przy sądach rejestrowych tworzone są Centralne Informacje Krajowego Rejestru Sądowego, które wykonują szereg zadań m. in. prowadzą zbiór informacji rejestru, udzielają informacji z tegoż rejestru czy prowadzą katalog elektroniczny dokumentów spółek. W Centralnej Informacji można uzyskać wyciągi, odpisy, zaświadczenia oraz potrzebne informacje z rejestru. Krajowy Rejestr Sądowy jest rejestrem jawny, to znaczy każdy ma prawo wglądu do danych, które są zawarte w rejestrze.

 

W katalogach rejestru są gromadzone podstawowe dokumenty spółek (akcyjnej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki europejskiej) m. in. takie jak: umowy, akty założycielskie czy statusy; teksty ujednolicone tych dokumentów, jeżeli wprowadzono jakieś zmiany; uchwały roczne sprawozdania finansowe. Każdy podmiot wpisany do rejestru ma swoje odrębne akta rejestrowe.

Share
This