USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r.
o podatku dochodowym od osób prawnych1)
Rozdział 1
Podmiot i przedmiot opodatkowania
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: