Świadczenie, które jest związane z udostępnianiem pracownikowi samochodu służbowego również do celów prywatnych w części finansowane przez pracodawcę, jest uwzględniane w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Świadczenie uwzględnia się również w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Świadczenie w rozumieniu przepisów stanowi przychód ze stosunku pracy i nie podlega wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości księgi rachunkowe, dowody księgowe, dokumenty inwentaryzacyjne oraz sprawozdania finansowe przedsiębiorca musi przechowywać w należyty sposób. Dokumenty muszą być chronione przed niedozwolonymi zmianami, zwłaszcza przed nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem bądź też zniszczeniem.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych definiuje pojęcie danych osobowych, przez które należy rozumieć wszelkie informacje dotyczące zarówno zidentyfikowanej jak i możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Zidentyfikowanie osoby jest możliwe przez określenie tożsamości w sposób bezpośredni czy pośredni, poprzez wskazanie na numer identyfikacyjny bądź ten określony czynnik dotyczący cech fizjologicznych, fizycznych, umysłowych, kulturowych, ekonomicznych czy społecznych.

Przedsiębiorca może rozliczać się z podatku od towarów i usług z urzędem skarbowym przy pomocy metody memoriałowej bądź też kasowej. Metoda memoriałowa jest dużo mniej czasochłonna niż metoda kasowa. Podstawową zasadą rozliczania podatku VAT jest konieczność wykazywania w deklaracji podatkowej sporządzanej za dany okres wszystkich faktur wystawionych w danym okresie rozliczeniowym.

Pracodawca zgodnie z przepisami Kodeksu pracy ponosi odpowiedzialności za naruszanie przepisów o czasie pracy pracowników, które stanowią, że kto, będąc pracodawcą lub działając w jego imieniu narusza przepisy i czasie pracy, podlega karze grzywny od 1 tys. do 30 tys. zł.

20 kw. 2016

Związki zawodowe

Związek zawodowy jest organizacją ludzi pracy o charakterze dobrowolnym, samorządowym, powołaną do reprezentowania oraz obrony ich prawa, interesów zawodowych oraz socjalnych. Związek zawodowy jest niezależny w działalności określonej w statucie zarówno od pracodawców, administracji państwowej, samorządu terytorialnego jak i innych organizacji.

19 kw. 2016

Samofakturowanie

Zazwyczaj mamy do czynienia z taką sytuacją, że to przedsiębiorca, który dokonuje sprzedaży towaru bądź świadczy określoną usługę wystawia fakturę VAT. Może jednak zaistnieć sytuacja zupełnie odwrotna, że podmiot, który nabywa towary bądź usługi od podatnika może wystąpić w imieniu podatnika faktury i wstawić dokument potwierdzający przez podatnika sprzedaż na rzecz podmiotu. Możliwe jest to jednak w sytuacji, gdy podmiot i podatnik zawarli wcześniej umowę w sprawie wystawienia faktury w imieniu i na rzecz podatnika.