Miejsce prowadzenia działalności gospodarczej musi zostać określone już na etapie zakładania działalności, ponieważ przedsiębiorca dokonując rejestracji firmy musi wskazać jej miejsce prowadzenia. Od formy prawnej w jakiej prowadzona jest działalność gospodarcza będą zależały poszczególne obowiązki.

 

W przypadku, gdy przedsiębiorca podlega rejestracji w KRS, od miejsca prowadzenia działalności będzie zależała jego przynależność miejscowa do właściwego urzędu skarbowego w zakresie określonych rozliczeń podatkowych. Adres siedziby wykonywanej działalności będzie również musiał być każdorazowo wskazywany na wystawianych fakturach, rachunkach czy korespondencji, która będzie kierowana do kontrahentów. Miejsce wykonywania działalności podlega upublicznieniu w rejestrze.

 

Podmiot oprócz głównej siedziby może posiadać również oddziały czyli wyodrębnione i samodzielne organizacyjnie część działalności gospodarczej, wykonywanej przez przedsiębiorcę poza siedzibą przedsiębiorcy bądź też głównym miejscem wykonywania działalności. W przypadku, gdy podmiot wykonuje działalność w wielu miejscach, musi wykazać je w formularzu zgłoszeniowych CEIDG. Prowadzenie spółek rejestrowanych w KRS, wymaga również podania siedziby oraz ewentualnie siedziby oddziałów.

 

Przedsiębiorca w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej ma możliwość zmiany miejsca prowadzenia działalności, musi tylko dokonać aktualizacji wpisu poprzez złożenie wniosku CEIDG-1.

 

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą wpisanym do KRS, zmiana siedzibę firmy np. miasto, w którym prowadzona jest działalność, najprawdopodobniej będzie musiał dokonać zmiany umowy spółki Stosowny wniosek składany jest do Krajowego Rejestru Sądowego.

Share
This