Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych definiuje pojęcie danych osobowych, przez które należy rozumieć wszelkie informacje dotyczące zarówno zidentyfikowanej jak i możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Zidentyfikowanie osoby jest możliwe przez określenie tożsamości w sposób bezpośredni czy pośredni, poprzez wskazanie na numer identyfikacyjny bądź ten określony czynnik dotyczący cech fizjologicznych, fizycznych, umysłowych, kulturowych, ekonomicznych czy społecznych.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości księgi rachunkowe, dowody księgowe, dokumenty inwentaryzacyjne oraz sprawozdania finansowe przedsiębiorca musi przechowywać w należyty sposób. Dokumenty muszą być chronione przed niedozwolonymi zmianami, zwłaszcza przed nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem bądź też zniszczeniem.

Świadczenie, które jest związane z udostępnianiem pracownikowi samochodu służbowego również do celów prywatnych w części finansowane przez pracodawcę, jest uwzględniane w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Świadczenie uwzględnia się również w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Świadczenie w rozumieniu przepisów stanowi przychód ze stosunku pracy i nie podlega wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.