USTAWA z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych1)
Rozdział 1
Przedmiot opodatkowania
Art. 1. 1. Podatkowi podlegają:
1) następujące czynności cywilnoprawne:
a) umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
b) umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,