Na podatniku podatku dochodowego od osób fizycznych ciążą określone obowiązki. Podstawowym jest właściwe przechowywanie dokumentacji księgowej. Przedsiębiorca musi archiwizować wszystkie dokumenty księgowe, które były podstawą do określania podatku. Konieczne jest przechowywanie dokumentów przychodowych oraz kosztowych i dotyczy to nie tylko dokumentów wewnętrznych ale również zewnętrznych firmy. Dowód księgowy musi być prawidłowo sporządzony i odzwierciedlać konkretną operację gospodarczą.

Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą dążąc do realizacji podstawowego celu, którym jest osiągnięcie zysku, maksymalizacja korzyści z zainwestowanego kapitału. Osiągniecie tego celu jest możliwe tylko pod warunkiem prawidłowego działania systemu informacyjnego, który zapewnia sprawozdawczość finansowa. Sprawozdawczość finansowa pozwala na podejmowanie określonych decyzji na podstawie uzyskanych parametrów czy dokonanej analizy porównawczej. Warto pamiętać, iż analiza finansowa jest instrumentem zarządzania przedsiębiorstwem, dostarcza więc zarządowi informacji o celach, założeniach jakie zostały osiągnięte.

27 gru 2015

Analiza rentowności

Analiza rentowności jest dokonywana na podstawie wyniku finansowego, który może być dodatni bądź ujemny, a więc mieć postać zysku lub straty. Osiąganie zysku nie jest jednak równoznaczne z tym, że dana działalności jest efektywna. Poziom zysku powinien osiągać określony poziom aby z jednej strony stanowić wystarczającą rekompensatę w związku z ponoszonym ryzykiem, zaś z drugiej strony pozwalać na realizację strategicznych celów przedsiębiorstwa.

Krajowy Rejestr Długów jest jednym z trzech działających w Polsce Biur Informacji Gospodarczej.  Oprócz niego funkcjonują w Polsce jeszcze dwie tego typu instytucje: Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. Oraz Rejestr Dłużników ERIF. Wszystkie trzy BIG-i to firmy prywatne, które prowadzą Rejestr Dłużników. Działanie biur zostało uregulowane w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

26 gru 2015

Karta podatkowa

Ustawia z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne określa katalog przedsiębiorców, którzy mogą rozliczać się w oparciu o tą formę opodatkowania.

Póki co nie ma bezzwrotnych dotacji z Unii Europejskiej na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Można się starać o pożyczkę, która jest udzielana w ramach programu przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Pożyczone środki podlegają zwrotowi i są niskooprocentowane. O udzielnie pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej może ubiegać się osoba bezrobotna, czy inna osoba fizyczna spełniająca określone kryteria w projekcie

 

Do powstania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymagane jest powołanie zarządu. Zarząd prowadzi sprawy spółki oraz reprezentuje ją. W przypadku, gdy zarząd jest wieloosobowy, sposób reprezentowania spółki określa umowa spółki.

23 gru 2015

Urlop rodzicielski

Od stycznia 2016 roku obowiązują dwa rodzaje urlopów w związku z narodzinami dziecka: urlop macierzyński oraz urlop rodzicielski. Urlop  macierzyński wynosi odpowiednio:

Samochody używane w działalności gospodarczej podlegają szczególnym zasadom ewidencjonowania. Przede wszystkich muszą być ujmowane w ewidencji środków trwałych, z racji tego, że ich okres używalności jest dłuższy niż jeden rok. Pojazd wpisywany jest do ewidencji najpóźniej w miesiącu, w którym został przekazany do używania. Dokonując wpisu do ewidencji koniecznie trzeba określić wartość początkową, która jest niezbędna przy późniejszych odliczeniach amortyzacyjnych.