26 gru 2015

Karta podatkowa

Ustawia z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne określa katalog przedsiębiorców, którzy mogą rozliczać się w oparciu o tą formę opodatkowania.

Przedsiębiorca rozliczający się w oparciu o kartę podatkową nie musi prowadzić ksiąg, składać zeznań podatkowych czy wpłacać zaliczki na podatek dochodowy.

 

Rozliczenie podatku dochodowego w oparciu o kartę podatkową zakłada opłacanie stałej kwoty podatku niezależnie od wartości faktycznie uzyskiwanego przychodu. Wysokość podatku dochodowego ustalana jest według tabeli, która jest zawarta w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 22 października 2015 r. w sprawie stawek karty podatkowej. Kwota podatku zależna jest od rodzaju oraz zakresu prowadzonej działalności gospodarczej, liczby zatrudnionych pracowników czy też liczby mieszkańców miejscowości, w której przedsiębiorca prowadzi daną działalność gospodarczą.

 

Przedsiębiorca, który chce się rozliczać w oparciu o kartę podatkową musi złożyć wniosek do właściwego naczelnika urzędu skarbowego do 20 stycznia roku podatkowego. A w przypadku, gdy przedsiębiorca zaczyna prowadzić działalność wniosek składa do naczelnika urzędu skarbowego bądź przed rozpoczęciem działalności bądź dołącza wniosek do wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.

 

Wysokość podatku dochodowego może zostać obniżona o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne. Przedsiębiorca płaci podatek dochodowy w oparciu o decyzję organu skarbowego, który ustala wysokość podatku oraz terminy jego zapłaty w określonym roku. Po upływie roku podatkowego podatnik jest zobowiązany do złożenia w urzędzie skarbowym rocznej deklarację o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne w terminie do dnia 31 stycznia.

Share
This