Pracownicy po urodzeniu dziecka przyznano określone uprawnienia, zagwarantowane przepisami kodeksu pracy.

 

Przerwa na karmienie dziecka

Podstawowym jest prawo do urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego. W przypadku gdy pracownica wróci do pracy i karmi dziecko piersią przysługuje jej prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy, które są wliczane do czasu pracy. Pracownica, która karmi więcej niż jedno dziecko będzie mogła skorzystać z dwóch przerw po 45 minut każda. Pracownica może zadecydować, że przerwy będą udzielane jej łącznie. Dotyczy to jednak pracownik, które pracują przez co najmniej 6 godzin dziennie. Jeżeli czas pracy jest krótszy niż 6 godzin, przysługuje tylko jedna przerwa. Pracownica nie będzie miała prawa do przerwy w przypadku gdy jest zatrudniona przez czas krótszy niż 4 godziny dziennie.

 

Prawo do zwolnienia od pracy

Pracownikowi, który wychowuje przynajmniej jedno dziecko do 14 lat przyznane zostało uprawnienie do zwolnienia od pracy w wymiarze 16 godzin (2 dni). W tym okresie pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Zwolnienie udzielane jest pracownikowi na jego wniosek.

 

Praca w równoważnym systemie czasu pracy oraz pracy w ruchu ciągłym

Pracownik, który opiekuje się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia, musi wyrazić zgodę na pracę przekraczającą 8 godzin, jeżeli jest zatrudniony  w systemie równoważnym lub w ruchu ciągłym.

 

Obniżenie czasu pracy

Pracownik, który posiada prawo do urlopu wychowawczego może złożyć wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy. Wymiar czasu pracy nie może być jednak niższy niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. Pracodawca musi uwzględnić wniosek pracownika. Pracownik składa wniosek na 21 dni przez rozpoczęciem wykonywania pracy w obniżonym wymiarze.

 

Ochrona stosunku pracy

Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę, w czasie od dnia złożenia wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia zakończenia urlopu czy obniżenie wymiaru czasu pracy do dnia powrotu z obniżonego wymiaru czasu pracy (nie dłużnej niż przez łączny okres 12 miesięcy).

Share
This