Póki co nie ma bezzwrotnych dotacji z Unii Europejskiej na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Można się starać o pożyczkę, która jest udzielana w ramach programu przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Pożyczone środki podlegają zwrotowi i są niskooprocentowane. O udzielnie pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej może ubiegać się osoba bezrobotna, czy inna osoba fizyczna spełniająca określone kryteria w projekcie.

Przykład pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Informacje o projektach unijnych zazwyczaj pojawiają się w pierwszym kwartale danego roku kalendarzowego. Taka informacja wraz z kryteriami jakie trzeba spełnić umieszczana jest na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy. I tak Program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II” określa, że pożyczkę na podjęcie działalności może otrzymać osoba posiadająca status osoby bezrobotnej, absolwent szkoły średniej, czy też uczelni wyższej w okresie 48 miesięcy od daty odpowiednio ukończenia szkoły bądź uzyskania tytułu zawodowego.

 

O pożyczkę może ubiegać się również w ramach tego projektu student ostatniego roku studiów. Dodatkowym kryterium jest brak zatrudnienia czy wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej oraz konieczność nie prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosków. Konieczna jest również niekaralność za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu (okres wstecz to 2 lata od momentu złożenia wniosku). Przed ubieganiem się o udzielenie pożyczki trzeba dokładnie sprawdzić kryteria danego projektu, w każdym Wojewódzkim Urzędzie Pracy mogą być inne.

 

Warunkiem uzyskania pożyczki jest złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami. Pożyczka na podjecie działalności gospodarczej może być udzielona tylko i wyłącznie do wysokości 20-krotnego przeciętnego wynagrodzenia. Dotacja z Unii Europejskiej w formie pożyczki stanowi pomoc de minimis.

Share
This