Samochody używane w działalności gospodarczej podlegają szczególnym zasadom ewidencjonowania. Przede wszystkich muszą być d wpisywany jest do ewidencji najpóźniej w miesiącu, w którym został przekazany do używania. Dokonując wpisu do ewidencji koniecznie trzeba określić wartość początkową, która jest niezbędna przy późniejszych odliczeniach amortyzacyjnych.

Na wartość początkową będzie się  składać: cena nabycia oraz inne koszty związane z nabyciem tj. koszty transportu, montażu, instalacji, uruchomienia, załadunku oraz wyładunku. W przypadku, gdy samochód pochodzi z importu cena nabycia zawiera również cło oraz podatek akcyzowy.ujmowane w ewidencji środków trwałych, z racji tego, że ich okres używalności jest dłuższy niż jeden rok. Pojaz

 

Bezpośrednią konsekwencją zaliczenia pojazdów do środków transportu i wpisanie go do ewidencji  środków jest możliwość zaliczenia kosztów nabycia do kosztów podatkowych i rozliczenie ich w postaci określonych odpisów amortyzacyjnych. Wszelkie koszty, które będą związane z bieżącą eksploatacją pojazdu będą podlegały odliczeniu od przychodu jako wydatki poniesione w związku z używaniem pojazdu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

 

W przypadku, gdy przedsiębiorca planuje zbyć samochód przed upływem roku, nie będzie dokonywał jego zaliczenia do środków transportu.  Będzie to również miało miejsce w przypadku, gdy wartość nabytego auta nie będzie przekraczać kwoty 3,5 tys. zł. W takiej sytuacji przedsiębiorca nie musi ujawniać pojazdu w prowadzonej przez siebie ewidencji środków trwałych, ale koszty eksploatacji pojazdu rozlicza poprzez  prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów. 

 

Share
This