Do powstania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymagane jest powołanie zarządu. Zarząd prowadzi sprawy spółki oraz reprezentuje ją. W przypadku, gdy zarząd jest wieloosobowy, sposób reprezentowania spółki określa umowa spółki.

Zarząd dokonuje zgłoszenia zawiązania spółki do sądu rejestrowego, który jest właściwy ze względu na siedzibę spółki. Spółka z o. o. podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego. Wniosek o dokonanie wpisu do KRS podpisują wszyscy członkowie zarządu. Zgłoszenie spółki do rejestru powinno zawierać m.in. nazwiska, imiona oraz adresy członków zarządu, jak również sposób reprezentowania spółki. Do zgłoszenia spółki dołączane jest oświadczenie wszystkich członków zarządu, iż wkłady zostały wniesione w całości przez wszystkich wspólników, a także podpisaną przez wszystkich członków zarządu listę wspólników z podaniem nazwiska i mienia bądź nazwy, liczby i wartości nominalnej udziałów każdego z nich.

 

Zarząd składa się z jednego bądź większej liczby członków. Do zarządu mogą być powołane osoby, które są wspólnikami spółki bądź spoza grona wspólników. Członkowie zarządu są powoływani oraz odwoływani uchwałą wspólników. Umowa spółki może przewidywać inną formę powoływania członków zarządu. Każdemu członkowi zarządu przysługuje prawo do prowadzenia spraw spółki.

 

Co do zasady mandat członka zarządu wygasa wraz z dniem odbycia zgromadzenia wspólników podczas którego zatwierdzono sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu. Umowa spółki może określać inny moment wygasania mandatu członka zarządu. Członek zarządu może być w każdym czasie odwołany przez wspólników poprzez podjęcie stosownej uchwały.

Share
This