Za nadpłatę w świetle przepisów Ordynacji podatkowej uważa się kwotę nadpłaconego, czy też nienależnie zapłaconego podatku. Nadpłatą będzie również kwota podatku, która została pobrana przez płatnika nienależnie bądź też w wysokości większej od należnej. Nadpłata to także kwota zobowiązania zapłaconego przez płatnika (inkasenta), jeżeli w decyzji, wynikającej z przepisów Ordynacji podatkowej (art.30 § 4) określono zobowiązanie w sposób nienależny bądź też w wysokości większej od należnej.

06 gru 2015

Rachunek bankowy

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością regulowania zobowiązań oraz otrzymywania określonych należności. Przedsiębiorca dzięki rachunkowi bankowemu w sprawny sposób może przeprowadzić określoną transakcję a jednocześnie bez problemu może ewidencjonować przeprowadzone operacje finansowe. Co prawda nie ma przepisu, który wprost by nakładał na przedsiębiorcę obowiązek posiadania rachunku bankowego, jednak wynika to w sposób pośredni z niektórych ustaw, chociażby ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.