Za nadpłatę w świetle przepisów Ordynacji podatkowej uważa się kwotę nadpłaconego, czy też nienależnie zapłaconego podatku. Nadpłatą będzie również kwota podatku, która została pobrana przez płatnika nienależnie bądź też w wysokości większej od należnej. Nadpłata to także kwota zobowiązania zapłaconego przez płatnika (inkasenta), jeżeli w decyzji, wynikającej z przepisów Ordynacji podatkowej (art.30 § 4) określono zobowiązanie w sposób nienależny bądź też w wysokości większej od należnej.

Nadpłata definiowana jest również jako kwota zobowiązania zapłaconego przez osobę trzecią albo spadkobiercę w przypadku, gdy w decyzji określono zobowiązanie nienależnie bądź też w wysokości większej od należnej.

 

Podobnie jak nadpłatę będzie traktowana część wpłaty, która została zaliczona na poczet odsetek za zwłokę, jeżeli wpłata ta dotyczyła zaległości podatkowej, nienależnie zapłacona zaległość określona w przepisach Ordynacji podatkowej, odsetki za zwłokę w tytułu nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek oraz opłata prolongacyjna.

 

Przez pojęcie ulgi podatkowej rozumie się zwolnienie, obniżkę, odliczenie bądź też zmniejszenie, które zostały przewidziane w przepisach prawa podatkowego oraz których zastosowanie powoduje obniżenie podstawy opodatkowania czy też samej wysokości podatku. Ulgą w świetle przepisów Ordynacji podatkowej nie będzie jednak obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Ulgą nie będą również inne odliczenia, które stanowią element konstrukcji tego podatku.

 

Podmiotowy przysługuje również prawo do zwrotu różnicy podatku, a także zwrotu podatku naliczonego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Zwrotem podatku będą również inne formy zwrotu podatku, które są przewidziane w określonych przepisach prawa podatkowego.

Share
This