05 gru 2015

Wywiad skarbowy

Kontrola skarbowa obejmuje czynności wywiadu skarbowego przeprowadzane przez komórki organizacyjne, które wchodzą w skład jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej. Wywiad skarbowy polega na uzyskiwaniu, przetwarzaniu, gromadzeniu i wykorzystywaniu informacji o dochodach, obrotach, rzeczach oraz prawach majątkowych podmiotów, które podlegają kontroli skarbowej.

 

Czynności w ramach wywiadu skarbowego są przeprowadzane przez wyznaczonych do tego pracowników zatrudnionych w wywiadzie skarbowym  Czynności wywiadu skarbowego mogą być prowadzone w formie czynności operacyjno-rozpoznawczych, m.in. umożliwiających uzyskiwanie informacji, utrwalanie śladów czy też dowodów w sposób niejawny. 

 

W zakresie czynności operacyjno-rozpoznawczych upoważnieni pracownicy posiadają uprawnienia do obserwowania oraz rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych, jak również dźwięku towarzyszącego tym zdarzeniom. Mogą to robić ale wyłącznie w toku czynności podejmowanych w celu ustalenia sprawców, jak uzyskania i utrwalenia dowodów przestępstw skarbowych czy naruszeń przepisów. Wszystkie czynności muszą być wykonywane w taki sposób aby było możliwe jak najmniejsze naruszenie dóbr osoby objętych danymi działaniami. Osobie, której dotyczył wywiad skarbowy przysługuje prawo do złożenia zażalenia na sposób prowadzenie czynności do Prokuratora Generalnego.

 

Kontrola operacyjna jest prowadzona niejawnie i polega na kontrolowaniu treści korespondencji,  zawartości przesyłek czy stosowaniu środków technicznych umożliwiających uzyskiwanie w sposób niejawny informacji czy określonych dowodów. Kontrola operacyjna polega również na utrwaleniu pozyskanych dowodów, a w szczególności obrazu, treści rozmów telefonicznych oraz innych informacji przekazywanych za pomocą sieci telekomunikacyjnych.

Share
This