Co do zasady obwiązuje wolność podejmowania, prowadzenia oraz zakończenia działalności gospodarczej. Ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko i wyłącznie w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny.

Jedną z form ograniczenia wolności jest koncesja, która jest zgodą państwa na prowadzenie danego rodzaju działalności. Koncesja jest aktem prawnym i jest udzielana przez właściwe organy w zależności od rodzaju wykonywanej działalności przez przedsiębiorcę. Koncesjodawca ma swobodę w udzielaniu koncesji. Prowadzenie działalności gospodarczej jest również ograniczanie poprzez konieczność uzyskiwania zezwolenia, z tym, ze zezwolenie jest wydawane zawsze, gdy zostaną spełnione warunki jego uzyskania.

 

Wykonywanie działalności w określonych sytuacjach jest również obwarowane spełnieniem szczególnych warunków wykazanych w przepisach prawnych i ma to miejsce w przypadku działalności regulowanej. Działalność regulowana wymaga wpisu do odpowiedniego rejestru. Rejestr działalności regulowanej jest jawny, co oznacza, że każdy ma prawo dostępu do danych zawartych w rejestrze, wystarczy zwrócić się do organu, który prowadzi rejestr. Organ rejestrowy ma prawo do kontroli danej działalności czy rzeczywiście są spełniane wymagane warunki.

 

Ograniczenia mogą również dotyczyć innych przyczyn np. formy prawnej działalności. I tak spółka partnerska może być założona tylko przez osoby wykonujące tzw. wolne zawody. Natomiast do utworzenia spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością konieczne jest posiadanie określonego kapitału zakładowego. Fundacje oraz stowarzyszenia są tworzone w określonym celu gospodarczym.

Share
This