Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, jako ustawa zasadnicza, zawiera przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. W art. 47 stanowi, że każda osoba ma prawo do ochrony życia prywatnego, rodzinnego a także do czci, dobrego imienia jak decydowania o swoim życiu osobistym. Dodatkowo w art. 51 precyzuje, że nikt nie może być zobowiązany do ujawniania informacji dotyczących danej osoby inaczej niż na podstawie ustawy.

Ergonomia dotyczy zagadnień z zakresu dostosowania maszyn, uprzędzeń, narzędzi czy określonego środowiska pracy do potrzeb i możliwości człowieka w celu optymalizacji pracy, zapewnienia wygody jej wykonywania jak również działań mających na celu usunięcie zagrożeń zdrowia i życia. Ergonomia bardzo często wykracza poza typowe relacje człowiek – maszyna, a skupia się na zagadnieniach normalizacji, sprawnej organizacji pracy oraz na aktywnym uczestnictwie pracownika w kształtowaniu warsztatu pracy.

Przedsiębiorca ma bardzo wiele możliwość promocji swojego biznesu korzystając z Internetu. Jedną z najbardziej rozpowszechnionych form reklamy jest reklama kontekstowa, która jest dedykowana ściśle określonej grupie odbiorców. Może ona przyjąć postać zarówno linków sponsorowanych, czy też graficzną.