Obowiązek płacenia ubezpieczenia zdrowotnego stanowi zapisany w Ustawie świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych obowiązek. Zgodnie z prawem, od uzyskanego przychodu odprowadzać powinniśmy odciągać składkę – i o ile dla większości ludzi nie stanowi to problemów (bo źródło zarobków), tak w przypadku większej ilości mogą pojawić się problemy. Jak rozwiązać ta sytuację?

Jak wspomniano już w jednym z poprzednich poradników, coraz częstszą formą oferowanych pracownikom świadczeń są wszelkiego rodzaju ubezpieczenia i pakiety medyczne. Jest to zrozumiałe – dla firmy nie stanowi tak aż tak znacznego wydatku, a zdecydowanie poprawia to komfort pracowników i morale w firmie. Pytanie jednak, czy w przypadku „anonimowej” polisy – to jest niewystawionej […]

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który wyczerpał okres pobierania zasiłku chorobowego i nadal jest niezdolny do pracy, przy czym dalsze leczenie bądź odpowiednia rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy. Prawo do świadczenia przysługuje nie dłużej niż przez 12 miesięcy.

Podstawa obliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne jest taka sama jak przy określaniu składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – czyli przychód. Dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą oraz osób, które z nimi współpracują podstawą wymiaru składki jest zadeklarowane kwota, która nie może być niższa niż 75% przeciętnego wynagrodzenia

Do ubezpieczeń obowiązkowych obok ubezpieczenia emerytalnego i rentowego zaliczane jest ubezpieczenie wypadkowe. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 r. określa, że podmiotami podlegającymi ubezpieczeniu są wszystkie osoby, które podlegają ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z określonym wyjątkiem. Ubezpieczeniem wypadkowym nie będą objęci:

Podmioty zobowiązane do dokonywania zgłoszeń
Przedsiębiorca, który podlega wpisowi do CEIDG czy też jest wspólnikiem spółki osobowej – jawnej, komandytowej czy partnerskiej, jest zobowiązany do dokonania zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych. To samo tyczy się wspólnika jednoosobowej spółki z o. o. Płatnikiem składek jest podmiot, który jest odpowiedzialny za obliczanie składek a następnie ich odprowadzanie do ZUS. Zaś ubezpieczonym osoba na rzecz której odprowadzane są składki.

Na płatniku składek, który zaprzestał wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej ciąży obowiązek wyrejestrowania siebie oraz osób współpracujących z ubezpieczeń społecznych w ZUS. Musi tego dokonać w ciągu 7 dni od daty ustania obowiązku ubezpieczeń. Przedsiębiorca, który chce wyrejestrować ubezpieczonego musi wypełnić formularz ZUS ZWUA. Ten dokument składany jest za każdym razem, gdy wygaśnie prawo do ubezpieczenia społecznego.

W polskim systemie świadczeń możemy wyróżnić dwa rodzaje świadczeń z tytułu niezdolności do pracy z powodu choroby. Pierwsze wynagrodzenie za czas choroby, które zostało określone Kodeksie pracy oraz ubezpieczenie chorobowe, wynikające z systemu ubezpieczeń społecznych.