Na płatniku składek, który zaprzestał wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej ciąży obowiązek wyrejestrowania siebie oraz osób współpracujących z ubezpieczeń społecznych w ZUS. Musi tego dokonać w ciągu 7 dni od daty ustania obowiązku ubezpieczeń. Przedsiębiorca, który chce wyrejestrować ubezpieczonego musi wypełnić formularz ZUS ZWUA. Ten dokument składany jest za każdym razem, gdy wygaśnie prawo do ubezpieczenia społecznego.

W przypadku, gdy członkowie rodziny przedsiębiorcy zgłoszeni byli do ubezpieczenia zdrowotnego,  przedsiębiorca powinien również wyrejestrować ich korzystając z formularza ZUS ZCNA.

 

Sposób wyrejestrowania płatnika składek jest zależny od formy, w jakiej prowadzona jest określona działalność gospodarcza. Przedsiębiorca, który podlegał wpisowi do CEIDG, dokonuje wyrejestrowania podczas wykreślenia działalności z ewidencji składając formularz CEIDG-1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych na podstawie druku sporządzi stosowną deklarację ZUS ZWPA.

 

W przypadku prowadzenia działalności w formie spółki partnerskiej, jawnej, komandytowej bądź jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedsiębiorca musi samodzielnie wypełnić ZUS ZWPA.

 

Na stronach internetowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych podmiot może znaleźć informatory na temat wypełniania poszczególnych druku ZUS ZWPA oraz druku ZWUA. Formularze mogą być składane zarówno drogą elektroniczną korzystając z Platformy Usług Elektronicznych ZUS, jak i w formie papierowej.

 

Warto jednak pamiętać, że przedsiębiorca ma obowiązek przechowywania kopi dokumentów złożonych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez okres co najmniej 10 lat od dnia przesłania ich do terenowej jednostki organizacyjnej ZUS w formie dokumentu pisemnego, czy też elektronicznego.

Share
This