Spółka komandytowo-akcyjna jest spółką osobową, zakładaną w ściśle określonym celu jakim jest prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą. W spółce komandytowo-akcyjnej występuje co najmniej jeden komplementariusz, który odpowiada za zobowiązania spółki wobec wierzycieli bez ograniczenia oraz co najmniej jeden akcjonariusz. Kapitał zakładowy spółki wynosi co najmniej 50 tys. złotych.

 

Powstanie spółki wymaga podpisania statutu przez założycieli spółki. Statut powinien zostać podpisany przynajmniej przez wszystkich komplementariuszy i być sporządzony w formie aktu notarialnego. Kodeks spółek handlowych określa jakie elementy powinien zawierać statut. Spółka podlega zgłoszeniu do sądu rejestrowego. Dzień wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego jest dniem powstania spółki.

 

Akcjonariusz w spółce komandytowo-akcyjnej nie odpowiada za zobowiązania spółki, reprezentuje ją jedynie jako jej pełnomocnik. Osoba przystępująca do spółki w charakterze komplementariusza odpowiada również za zobowiązania spółki istniejące przed wpisaniem go do rejestru. Spółka jest reprezentowana przez komplementariusza chyba, że został on pozbawiony prawa do reprezentowania spółki prawomocnym orzeczeniem sądu bądź też z mocy statutu. Każdy komplementariusz ma prawo jak również obowiązek do prowadzenia spraw spółki. W statucie spółki można określić, iż prowadzenia spraw spółki powierzone zostanie jednemu bądź też kil-ku komplementariuszom.

 

W spółce może być ustanowiona rada nadzorcza. W przypadku, gdy liczba akcjonariuszy przekracza dwadzieścia pięć osób, rada nadzorcza musi być obowiązkowa. Walne zgromadzenie powołuje jak i odwołuje członków rady nadzorczej, z tym, że komplementariusz albo jego pracownik nie może być członkiem rady nadzorczej.

Share
This