Podmiot prowadzący działalność gospodarczą może stosować jeden z dwóch modeli finansowania działalności: model retrospektywny oraz model prospektywny.

 

W przypadku modelu finansowania retrospektywnego przedsiębiorca gromadzi potrzebne środki finansowe, a następnie je wydatkuje. Podjęcie decyzji poprzedzone jest analizą posiadanych zasobów pieniężnych, od ich posiadania zależna jest realizacja. Przedsiębiorca chcąc zminimalizować ryzyko finansowe nie zaciąga pożyczek czy kredytów, a tym samym nie uzależnia się od kapitału obcego. Rozwój prowadzonej działalności gospodarczej jest ściśle powiązany z posiadanymi zasobami pieniężnymi a także tempem w jakim są pomnażane. Rozwój zależny jest także od wysokości powstałej nadwyżki ekonomicznej jak i pozyskiwania dodatkowych środków przez emisję akcji bądź sprzedaży udziałów. Powyższy model obecnie bardzo rzadko jest stosowany, głównie przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na niewielką skalę.

 

Model prospektywny finansowania zakłada zaangażowanie kapitału obcego w przeciwieństwie do modelu retrospektywnego. Angażuje się kapitał obcy głównie w formie pożyczek, kredytów czy leasingu. Możliwość korzystania z obcych środków pieniężnych stwarza przedsiębiorstwo duże możliwości własnego rozwoju. Podmiot podejmując decyzje bierze pod uwagę nie tylko stan własnych środków, ale również środki finansowe, które są w posiadaniu innych podmiotów gospodarczych. Takie działania są dość powszechne wśród przedsiębiorców, gdyż dają większe możliwości. Należy jednak pamiętać, że korzystanie z obcego kapitału wiąże się z większym ryzykiem finansowym. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane nie tylko do zwrotu pożyczonej kwoty, ale również odsetek.

Share
This