Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który wyczerpał okres pobierania zasiłku chorobowego i nadal jest niezdolny do pracy, przy czym dalsze leczenie bądź odpowiednia rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy. Prawo do świadczenia przysługuje nie dłużej niż przez 12 miesięcy.

Świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia chorobowego przysługuje m.in.: pracownikom, osobom wykonującym pracę nakładczą, członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych, spółdzielni kółek rolniczych, osobom prowadzącym pozarolniczą działalność oraz osobom z nimi współpracującym. Świadczenie rehabilitacyjne może przysługiwać również z ubezpieczenia wypadkowego z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy czy też chorobą zawodową.

 

Świadczenie rehabilitacyjne nie będą jednak przysługiwały osobie uprawnionej do emerytury bądź renty z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku przedemerytalnego, zasiłku dla bezrobotnych, urlopu dla poratowania zdrowia, świadczenia przedemerytalnego albo nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

 

Wysokość świadczenia wynosi 90% wynagrodzenia bądź przychodu, które stanowiło podstawę wymiaru zasiłku chorobowego za okres pierwszych 90 dni pobierania świadczenia. W przypadku, gdy niezdolność do pracy przypada na okres ciąży oraz gdy niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy, chorobą zawodową wysokość świadczenia  wynosi  100% tego wynagrodzenia. W pozostałych przypadkach świadczenie rehabilitacyjne może być wypłacane w wysokości 75%.

 

Do ustalenia prawa do świadczenia konieczne jest  złożenie oświadczenia przez osobę występującą o świadczenie na druku ZUS Np-7 w oddziale ZUS właściwym według miejsca zamieszkania. Do wniosku o świadczenie dołącza się również inne dokumenty.

Share
This