Przepisy ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej przyznają szereg praw inspektorom oraz pracownikom w zakresie kontroli skarbowej.

Przede wszystkim mają prawo do legitymowania osób, aby móc ustalić ich tożsamość. Dodatkowo mogą dokonywać zatrzymywania i przeszukiwania osób, a także przeszukiwania bagażu, ładunku, pomieszczeń w przypadkach i trybie, które są określone w przepisach Kodeksu karnego skarbowego oraz Kodeksu postępowania karnego. Inspektorzy oraz pracownicy mają również prawo do zatrzymywania pojazdów, a także innych środków przewozowych, aby móc przeprowadzić kontrolę przewożonych towarów, dokumentów przewozowych czy badania i pobierania próbek towarów. Podmioty te mogą przeprowadzić kontrolę rodzaju paliwa jakie jest używane, łącznie z możliwością pobrania próbek tego paliwa. Ustawa o kontroli skarbowej przewiduje również możliwość zastosowania określonych środków przymusu bezpośredniego oraz broni polnej w celu przeprowadzenia doprowadzenia. W określonych przypadkach zwraca się do innych jednostek organizacyjnych, przedsiębiorców, organizacji społecznych czy każdej osoby o udzielenie pomocy, w zakresie obowiązującego prawa.

 

Przyznane uprawnienia podmiotom w zakresie kontroli wiążą się również z określonymi obowiązkami. W sytuacji, gdy podczas dokonywania czynności służbowych konieczne było zdjęcie nałożonych zamknięć celnych, podmioty posiadające uprawnienia do kontroli muszą ponownie nałożyć zamknięcia cele. Dokonanie takich czynności musi być oznaczone w określonym dokumencie.

 

Inspektorzy oraz pracownicy podczas wykonywania swoich czynności służbowych muszą szanować godność człowieka, respektować innych prawa oraz wolności obywatelskie, a także jak najmniej naruszać dobra osobiste i majątkowe przedsiębiorców i innych osób.

Share
This