W związku z wypadkiem przy pracy pracownikowi przysługują określone świadczenia. I będzie to zgodnie z ustawą z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych:

zasiłek chorobowy – wypłacany jest dla ubezpieczonego, który w wyniku wypadku przy pracy bądź choroby zawodowej jest niezdolny do pracy;

świadczenie rehabilitacyjne – przysługuje ubezpieczonemu, który wyczerpał zasiłek chorobowy ale nadal jest niezdolny do pracy, a dalsze odpowiednie leczenie czy też rehabilitacja dają szansę odzyskania zdolności do pracy;

zasiłek wyrównawczy – wypłacany jest pracownikowi, którego wynagrodzenie zostało obniżone na skutek stałego czy też długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;

jednorazowe odszkodowanie – wypłacane jest ubezpieczonemu, który doznał długotrwałego czy też stałego uszczerbku na zdrowiu. Jednorazowe odszkodowanie może być wypłacane także dla członków rodziny zmarłego rencisty bądź ubezpieczonego;

renta z tytułu niezdolności do pracy – przysługuje temu ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy na skutek wypadku przy pracy (choroby zawodowej);

renta szkoleniowa – wypłacana jest ubezpieczonemu, którego czeka przekwalifikowanie zawodowe ze względu na niezdolność do pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie. Niezdolność do pracy spowodowana jest wypadkiem przy pracy bądź też chorobą zawodową.

renta rodzinna – mają do niej prawo członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego bądź rencisty uprawnionego do renty z tytułu wypadku przy pracy (choroby zawodowej).

Dodatkowo do świadczeń będzie zaliczany dodatek do renty rodzinnej (dla sieroty zupełnej), dodatek pielęgnacyjny oraz pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii, szczepień ochronnych czy też zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne.

Share
This