Obowiązek płacenia ubezpieczenia zdrowotnego stanowi zapisany w Ustawie świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych obowiązek. Zgodnie z prawem, od uzyskanego przychodu odprowadzać powinniśmy odciągać składkę – i o ile dla większości ludzi nie stanowi to problemów (bo źródło zarobków), tak w przypadku większej ilości mogą pojawić się problemy. Jak rozwiązać ta sytuację?

Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. c Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, do składki kwalifikują się osoby prowadzące działalność pozarolniczą. Ten element jest dla większości zrozumiały – problem pojawia się jednak wraz z art. 82 ust. 3 w.w. Ustawy, który stwierdza:

Jeżeli ubezpieczony prowadzący działalność pozarolniczą uzyskuje przychody z więcej niż jednego z rodzajów działalności określonych w ust. 5, składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana odrębnie od każdego rodzaju działalności, z zastrzeżeniem ust. 4

Oznacza to, że jeżeli zyski osiągamy z dwóch lub więcej rodzajów działalności – dla przykładu: własnej firmy oraz bycia wspólnikiem w spółkach cywilnych – to od każdej z nich zobowiązani jesteśmy odprowadzać składkę osobno. Ustęp 4 – wspomniany w ustawie – dotyczy dodatkowo sytuacji, w której w ramach tego samego rodzaju działalności zyski uzyskujemy z różnych spółek:

Jeżeli ubezpieczony prowadzący działalność pozarolniczą uzyskuje przychody z więcej niż jednej spółki w ramach tego samego rodzaju działalności, o której mowa w ust. 5 pkt 1-5, składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest odrębnie od każdej prowadzonej spółki.

Podsumowując więc: każda działalność pozarolnicza przynosząca nam zysk rozliczana jest osobno, bez względu na jakiekolwiek dodatkowe okoliczności.

Share
This