Do ubezpieczeń obowiązkowych obok ubezpieczenia emerytalnego i rentowego zaliczane jest ubezpieczenie wypadkowe. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 r. określa, że podmiotami podlegającymi ubezpieczeniu są wszystkie osoby, które podlegają ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z określonym wyjątkiem. Ubezpieczeniem wypadkowym nie będą objęci:

osoby bezrobotne, które pobierają zasiłek dla bezrobotnych czy też świadczenia integracyjne;

posłowie do Parlamentu Europejskiego;

osoby, które wykonują pracę nakładczą;

żołnierze niezawodowi, którzy pełnią czynną służbę;

osoby, które przebywają na urlopach wychowawczych czy też pobierające zasiłek macierzyński, zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego;

osoby, która pobierają świadczenia socjalne wypłacane w czasie urlopu;

osoby, które pobierają zasiłek socjalny wypłacany w okresie przekwalifikowania zawodowego czy też poszukiwania nowego zatrudnienia;

osoby, które pobierają wynagrodzenie w czasie korzystania ze świadczenia górniczego czy też w czasie korzystania ze stypendium przeznaczonego na przekwalifikowanie;

osoby, którym wypłacane jest świadczenie szkoleniowe przysługujące po ustaniu zatrudnienie;

osoby, które podlegają ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu dobrowolnie;

osoby, które sprawują osobistą opiekę nad dzieckiem.

Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe jest zróżnicowana i określa to ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków.

Share
This