Opodatkowanie na zasadach ogólnych zaliczane jest do podstawowej formy opodatkowania dochodu pozyskanego z działalności gospodarczej. Opodatkowaniu podlegają zarówno osoby fizyczne z pozarolniczej działalności gospodarczej jak i działalność wykonywana w formie spółki jawnej czy też cywilnej.

 

Przedsiębiorca, który rejestruje działalność gospodarczą w CEIDG jest zobowiązany do wyboru formy opodatkowania. Jeżeli tego nie zrobi, to dochód, który uzyska będzie z automatu opodatkowany przy zastosowaniu skali podatkowej. Jak sama nazwa mówi podatek opłacany jest według skali. Jeśli podstawa obliczenia podatku w złotych nie przekracza 85 528 złotych, wówczas podatek obliczany jest według wzoru – 18% minus 556,02 zł (kwota zmniejszająca podatek). Natomiast gdy podstawa podatku przekracza kwotę 85 528 zł wówczas podatek wynosi 14 839,02 zł dodać 32% nadwyżki ponad kwotę 85 528 zł. Kwota podatku może być obniżana poprzez zastosowanie określonych w ustawie o podatku dochodowym ulgi bądź odliczenia. Roczny dochód, który nie wiąże się z koniecznością uiszczania podatku wynosi 3091 zł.

 

Decydując się na tą formę rozliczenia trzeba pamiętać, że przedsiębiorca jest zobowiązany do ewidencji zdarzeń gospodarczych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Ewidencji podlegają również koszty uzyskania przychodów, środki trwałe, wyposażenie czy wartości niematerialne i prawnej. W sytuacji gdy zatrudnia się pracowników należy prowadzić imienne karty przychodów zatrudnionych pracowników. Dodatkowo istnieje konieczność dokonywania spisu z natury na dzień pierwszego stycznia oraz na koniec każdego roku podatkowego. W przypadku gdy w poprzednim roku podatkowym przychody wynosiły co najmniej 1,2 mln euro istnieje konieczność prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Share
This