Podmioty zobowiązane do dokonywania zgłoszeń
Przedsiębiorca, który podlega wpisowi do CEIDG czy też jest wspólnikiem spółki osobowej – jawnej, komandytowej czy partnerskiej, jest zobowiązany do dokonania zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych. To samo tyczy się wspólnika jednoosobowej spółki z o. o. Płatnikiem składek jest podmiot, który jest odpowiedzialny za obliczanie składek a następnie ich odprowadzanie do ZUS. Zaś ubezpieczonym osoba na rzecz której odprowadzane są składki.

W sytuacji, gdy dany przedsiębiorca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, wówczas jest zarówno płatnikiem składek jak i ubezpieczonym. Wówczas istnieje konieczność zgłoszenia się do ZUS mimo, ze podlega się wpisowi do CEIDG. Przedsiębiorca ma 7 dni od dnia powstania obowiązku ubezpieczeniowego – zarejestrowania działalności, zatrudnienia pracownika, współpracownika. Zgłoszenia dokonuje na druku ZUS ZUA.

 

Wymagane druki

W przypadku, gdy przedsiębiorca rejestruje się w CEIDG nie musi dokonywać dodatkowych zgłoszeń. Wystarczy, że złożył druk zgłoszeniowy CEIDG-1 a ZUS otrzyma odpowiednie dane jako płatnika składek. W przypadku, gdy przedsiębiorca wybrał działalność w formie spółki wymagającej wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego wówczas jest konieczne odrębne zgłoszenie do ZUS. Podmiot wypełnia formularz ZUS ZFA, ZUS ZBA, dotyczący informacji o numerach rachunków bankowych a także formularz ZUS ZAA – informacja o adresach prowadzonej działalności.

 

Sposób zgłoszenia

Wypełnione deklaracje można złożyć w dowolnej placówce ZUS, nie ma wymogu, aby była to placówka właściwa według miejsca prowadzenia działalności czy zamieszkania przedsiębiorcy. Deklaracja może być również złożona za pomocą internetowej Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

Share
This