09 paź 2016

Spółka jawna

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych reguluje zarówno tworzenie, funkcjonowanie, organizację jak i rozwiązywanie spółki jawnej, która jest spółką handlową. Spółka jawna jest zaliczana do spółek osobowych.

Spółka powstaje w wyniku zawarcia umowy spółki. Konieczna jest forma pisemna pod rygorem nieważności zawartej umowy. Dopuszczalne jest skorzystanie z gotowego wzorca umowy. Umowa powinna zawierać prawem określone elementy tzn.:

firmę,

siedzibę spółki,

przedmiot działalności,

określenie wkładów wspólników z ich wartością,

czas trwania spółki w przypadku, gdy spółka tworzona jest na czas określony.

 

Nazwa spółki jawnej powinna zawierać:

nazwiska lub nazwę firmy wszystkich wspólników, czy też

nazwisko lub nazwę firmy jednego lub kilku wspólników

z dodatkowym oznaczeniem „spółka jawna”. Można również używać skrótu „sp. j.”

 

Spółka jawna podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego. Z momentem wpisu powstaje spółka jawna.

 

Majątkiem spółki jest mienie wniesione w postaci wkładów oraz nabyte podczas działalności spółki. Przepisy prawne nie ograniczają prawa do reprezentowania spółki, któremuś ze wspólników. Każdy wspólnik może ją reprezentować. Wspólnik może zostać pozbawiony prawo reprezentacji spółki tylko i wyłącznie na mocy prawomocnego orzeczenia sądu.

 

W spółce jawnej każdy ze wspólników odpowiada bez ograniczeń za zobowiązania spółki również swoim majątkiem osobistym. W przypadku, gdy egzekucja z majątku wspólnika nie pokryje powstałych zobowiązań wówczas prowadzona jest egzekucja z majątku osobistego wspólnika. Każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania powstałe również przed dniem jej przystąpienia.

Share
This