11 paź 2016

ZUS dla nowych firm

 

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, które:

nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności,
nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla tych osób w 2015 r. stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 525 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2015 r.).

Za styczeń – grudzień 2015 r. składka na ubezpieczenia społeczne wyżej wymienionych osób nie może być niższa niż:

102,48 zł

(tj. 19,52%) na ubezpieczenie emerytalne

42,00 zł

(tj. 8%) na ubezpieczenia rentowe

12,86 zł

(tj. 2,45%) na ubezpieczenie chorobowe

 10,13 zł

(do 31 marca 2015 r.) (tj. 1,93%) na ubezpieczenie wypadkowe- przy założeniu, że osoba prowadząca pozarolniczą działalność zgłasza do ubezpieczenia wypadkowegonie więcej niż 9 osób

 9,45 zł

(od 1 kwietnia 2015 r.) (tj. 1,80%) na ubezpieczenie wypadkowe- przy założeniu, że osoba prowadząca pozarolniczą działalność zgłasza do ubezpieczenia wypadkowegonie więcej niż 9 osób

ubezpieczenie zdrowotne –  279,41zł

Share
This