Wolność działalności gospodarczej przysługuje każdej osobie fizycznej na równych prawach. Przejawem tej wolności jest możliwość decydowania o rozpoczęciu działalności gospodarczej jak i o jej zakończeniu, bez względu na formę organizacyjno – prawną w jakiej jest prowadzona.

 

Przedsiębiorca zarejestrowany w CEIDG

Oczywiście od formy prowadzonej działalność będzie zależeć jakie kroki trzeba podjąć aby zlikwidować daną działalność. W przypadku gdy działalność była prowadzona w formie spółki cywilnej albo jednoosobowej działalności gospodarczej konieczne jest złożenie wniosku do Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej o wykreślenie z ewidencji. Trzeba złożyć wniosek CEIDG-1, taki sam jak przy rejestracji. Gdy działalność była prowadzona w formie spółki cywilnej przedsiębiorca ma również obowiązek złożenia wniosku na druku RG-OP do GUS o skreślenie spółki cywilnej z rejestru GUS. Taki wniosek składa się w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia rozwiązania umowy spółki. Zakończenie działalności w formie spółki cywilnej zwiąże się również z zawiadomieniem naczelnika urzędu skarbowego o zakończeniu działalności. Każdy ze wspólników składa w Urzędzie Skarbowym wypełniony formularz NIP-2. Jeżeli przedsiębiorca odliczał VAT składa na druku VAT-Z zawiadomienie o zaprzestaniu określonych czynności, które podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

 

Przedsiębiorca podlegający wpisowi do KRS

Likwidacja oraz zakończenie działalności gospodarczej w przypadku spółek, które podlegają wpisowi do KRS, jest uzależniona od formy prawnej danej spółki. Nie kiedy konieczne jest podjęcie stosownych uchwał, trzeba również wykreślić działalność z KRS oraz dokonać podziału majątku podmiotu.

Share
This