Jednolity Plik Kontrolny to wszelkie dokumenty księgowe oraz księgi, które prowadzone są z wykorzystaniem komputerowych programów we właściwym formacie, a następnie przekazywane na żądanie organu podatkowego. JPK powstało w celu uszczelnienia polskiego systemu podatkowego, a za jego początek przyjmuje się datę 1 lipca 2016 roku. Jednolity Plik Kontrolny jest więc rozwiązaniem przyczyniającym się do usprawnienia […]

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług- – stan na 01.01.2016
Przepisy ogólne
Art. 1. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem od towarów i usług.
2. Podatek od towarów i usług stanowi dochód budżetu państwa.
Art. 2. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:
1) terytorium kraju – rozumie się przez to terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 2a;
2) państwie członkowskim   …