Przedsiębiorca dokonując odpisów amortyzacyjnych musi pamiętać o kilku zasadach. Przede wszystkim odpisy dokonywane są od wartości początkowej środków trwały, jak również wartości niematerialnych i prawnych. Istnieje wyjątek od tej zasady. Podatnicy będący armatorami od inwestycji rozpoczętych, na które składa się zamówiony przez armatora tabor transportu morskiego w budowie, za podstawę naliczania amortyzacji obierają kwotę poniesionych wydatków, łącznie z wpłaconymi zaliczkami na budowę taboru.

Ingerencja organów administracji gospodarczej w gospodarkę rynkową jest realizowana w ramach określonych funkcji organów administracji publicznej, jedną z nich jest policja gospodarcza. Ma ona na celu ochronę społeczeństwa, a także jednostek przed zagrożeniami, które wynikają z niepożądanych konsekwencji prowadzenia działalności gospodarczej. Celem jest przede wszystkim ochrona porządku, jak również bezpieczeństwa, spokoju publicznego czy życia, zdrowia i mienia.

Amortyzacja jest przejawem stopniowego zużywania się trwałych składników danego majątku wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej czy też wynajmowanych bądź dzierżawionych. Nie wszystkie składniki majątkowe będą jednak podlegały amortyzacji. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych określa również te składniki majątkowe, od których nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Kwestie VAT odwróconego zostały uregulowane w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. W przypadku mechanizmu odwróconego obciążenia nabywca jest zobowiązany do rozliczenia podatku należnego od dokonanej czynności podlegającej opodatkowaniu zamiast sprzedawcy, jak to ma miejsce przy zasadach ogólnych.

Negocjacje są bardzo ważne w prowadzonej działalności gospodarczej i nie chodzi tutaj tylko o negocjacje z kontrahentami. Umiejętności negocjacyjne są niezbędne podczas rozmów również z samymi pracownikami.
 Przedsiębiorca, który chcę aby jego działania były skuteczne musi obowiązkowo poznać odpowiednie techniki negocjacyjne. Po pierwsze ważne jest już samo przygotowanie do negocjacji.

Likwidacja działalności gospodarczej i założenie nowej spółki z o. o.
Każdy przedsiębiorca, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą może dokonać przekształcenia swojej firmy w spółkę kapitałową jaką jest spółka z o. o., poprzez likwidację dotychczasowej działalności i założenie nowej. Te sposób zmiany formy organizacyjnej ma jednak swoje wady.