Osoby współpracujące z przedsiębiorca również podlegają ubezpieczeniom społecznym. Przedsiębiorca musi więc zgłosić je  ubezpieczenia od dnia rozpoczęcia współpracy przy prowadzeniu pozarolniczej działalności bądź też od dnia wykonywaniu umowy agencyjnej czy też umowy zlecenia do dnia jej zakończenia.

Za osobę współpracującą z przedsiębiorcą uważa się podmioty wymienione w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych i to: małżonek, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodzice, macocha, ojczym oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu tej działalności lub wykonywaniu umowy agencyjnej lub umowy zlecenia. Osobami współpracującymi nie będą osoby, z którymi została zawarta umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego.

 

 

Za osobę współpracującą przedsiębiorca musi opłacać składki tak, jak i za siebie. Osoba współpracująca nie może jednak korzystać z obniżonych składek. Przedsiębiorca, który opłaca obniżone składki ZUS, za osobę współpracującą opłaca pełne składki.

 

W przypadku, gdy przedsiębiorca  zawrze umowę cywilnoprawną z członkiem rodziny nie będzie to już traktowane jako współpraca przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Mimo, że członek rodziny będzie spełniał definicję osoby współpracującej w praktyce będzie traktowany tak, jak każdy innym podmiot z którym zawarto umowę cywilnoprawną. Składki na ubezpieczenia społeczne w tym przypadku będą naliczane od wysokości wynagrodzenia określonego na umowie.

Share
This