Likwidacja działalności gospodarczej i założenie nowej spółki z o. o.
Każdy przedsiębiorca, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą może dokonać przekształcenia swojej firmy w spółkę kapitałową jaką jest spółka z o. o., poprzez likwidację dotychczasowej działalności i założenie nowej. Te sposób zmiany formy organizacyjnej ma jednak swoje wady.

Przede wszystkim brak jest przejęcia praw i obowiązków przez spółkę z o. o. Może dojść również do powstania przerwy między czasem funkcjonowania jednej a drugiej firmy. Nowa spółka, która powstanie mimo przejęcia majątku jednoosobowej działalności gospodarczej będzie zupełnie nowym podmiotem. Konieczna będzie również aktualizacja danych na umowach z kontrahentami. Kontrahenci jednoosobowej działalności gospodarczej nie stają się automatycznie kontrahentami nowo powstałej spółki. Likwidacja działalności gospodarczej i założenie nowej spółki jest niekorzystne z punktu wiedzenia podatkowego. Może powstać obowiązek dotyczący zryczałtowanego podatku od likwidacji.

 

Procedura likwidacji

Przedsiębiorca chcąc dokonać likwidacji jednoosobowej działalności gospodarczej składa do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wniosek CEIDG-1 o wykreślenie działalności z wpisu. Jeżeli prowadzi księgę przychodów i rozchodów, przedsiębiorca musi zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze dokonania spisu z natury oraz wykazu składników majątku. Kolejnym etapem jest sporządzenie spisu z natury oraz wykazu. Jeżeli przedsiębiorca był podatnikiem VAT zgłasza naczelnikowi urzędu skarbowego zaprzestanie wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Składa również odpowiednie deklaracje podatkowe w us. W przypadku zatrudniania pracowników przedsiębiorca musi ich zwolnić z zachowaniem okresów wypowiedzenia oraz wyrejestrować ich z ubezpieczeń. W urzędzie skarbowym podmiot składa także deklaracje roczne.

Share
This