Przedsiębiorstwa są przedmiotem obrotu, mogą być sprzedawane, kupowane czy podlegać zastawowi. Przedsiębiorstwa są dobrem szczególnym posiadającym określoną wartość. Nabywane są głównie w celu osiągnięcia korzyści finansowych w przyszłości. Korzyści w związku z nabyciem przedsiębiorstwa zależą nie tylko od majątku firmy lecz również od innych czynników pozamajątkowych m.in. zajmowanej pozycji rynkowej, popytu na oferowane produkty, usług cz kreatywności samych pracowników.

 

Wartość przedsiębiorstwa jest więc efektem współdziałania ze sobą wszystkich elementów składających się na przedsiębiorstwo. I tak możemy mówić o:

wartości księgowej – jako różnicy między wartością składników majątkowych a wartością zobowiązań,
wartości odtworzeniowej – która jest sumą nakładów, jakie trzeba by było ponieść w momencie wyceny, by odtworzyć aktywa posiadane przez formę o takiej samej strukturze oraz stopniu zużycia,
wartości likwidacyjnej – sumie cen, za jakie można szybko upłynnić aktywa posiadane przez przedsiębiorstwo.
wartości ekonomicznej – która wyraża zdolność przedsiębiorstwa do przynoszenia w przyszłości określonych korzyści jego właścicielowi,
wartości rynkowej – cenie za jaką można by sprzedać dane przedsiębiorstwo na rynku i jest ona ustalana w oparciu o aktualne ceny  rynkowe akcji firmy.
rzeczywistej wartości rynkowej – wartości przedsiębiorstwa określanej przy posiadaniu przez strony transakcji pełnej informacji o przedsiębiorstwie, warunkach jego funkcjonowania.
wartości nieodłącznej – która jest określana również jako wartość fundamentalna i wynika ona z wewnętrznych możliwości generowania określonych korzyści ekonomicznych, niezależnie od tego kto będzie zarządzał przedsiębiorstwem,
wartości godziwej – która oznacza cenę za jaką dany składnik majątkowy mógłby być sprzedany a zobowiązanie uregulowane, przy założeniu, że strony transakcji są dobrze poinformowane.

Share
This