Amortyzacja jest przejawem stopniowego zużywania się trwałych składników danego majątku wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej czy też wynajmowanych bądź dzierżawionych. Nie wszystkie składniki majątkowe będą jednak podlegały amortyzacji. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych określa również te składniki majątkowe, od których nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

I będą to:

grunty, jak również prawa wieczystego użytkowania gruntów. Amortyzacji nie podlegają grunty zarówno w prawie podatkowym jak i prawie bilansowym.

budynki mieszkalne łącznie ze znajdującymi się w nich dźwigami,

lokale mieszkalne, które służą do prowadzenia działalności gospodarczej

wydzierżawiane bądź też wynajmowane budynki mieszkalne z dźwigami, lokale mieszkalne służące do prowadzenia działalności, na podstawie umowy, jeżeli podatnik nie podejmie decyzji o ich amortyzowaniu,

dzieła sztuki oraz eksponaty muzealne,

wartość firmy, jeżeli wartość ta powstała w inny sposób niż określony w przepisach prawa. Wartość firmy nie podlega amortyzacji w przypadku, gdy wartość przedsiębiorstw bądź też jego części powstała w wyniku nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze: kupna lub przyjęcia do odpłatnego korzystania, a odpisów amortyzacyjnych, dokonuje korzystający czy też wniesienia do spółki na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji.

składniki majątku, które nie są używane na skutek zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej albo zaprzestania działalności, w której te składniki były używane. Składniki te nie podlegają amortyzacji od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawieszono bądź też zaprzestano tę działalność.

Share
This