Ingerencja organów administracji gospodarczej w gospodarkę rynkową jest realizowana w ramach określonych funkcji organów administracji publicznej, jedną z nich jest policja gospodarcza. Ma ona na celu ochronę społeczeństwa, a także jednostek przed zagrożeniami, które wynikają z niepożądanych konsekwencji prowadzenia działalności gospodarczej. Celem jest przede wszystkim ochrona porządku, jak również bezpieczeństwa, spokoju publicznego czy życia, zdrowia i mienia.

Organy administracji gospodarczej korzystają z określonych form interwencjonizmu państwowego. Wprowadzane są ograniczenia swobody działalności gospodarczej poprzez reglamentację dostępu do działalności gospodarczej m. in. poprzez nakaz uzyskania określonych zezwoleń, koncesji, licencji czy zakaz stosowania określonych praktyk gospodarczych. Takie działania zawsze wynikają z potrzeby ochrony określonych dóbr i są podyktowane interesem państwowym.

 

Organy administracji gospodarczej sprawują określony nadzór gospodarczy, który m. in. ma na celu zapewnienie by zachowania autonomicznych podmiotów były zgodne z normami obowiązującego prawa gospodarczego. Nadzór może mieć formę prewencyjną, a więc być wykonywany wobec stanów faktycznych bądź też działań prawnych w sytuacji, gdy do naruszenia dobra publicznego jeszcze nie doszło. A może przyjmować formę nadzoru represyjnego wówczas, gdy doszło do naruszenia dobra publicznego, a nadzór ma na celu wyeliminować naruszenia oraz przywrócić stan zgodny z prawem. Organy sprawują również kontrolę, która jest pojęciem węższym od nadzoru i obejmuję tylko ocenę stanu faktycznego i nie możliwości wpływu na działalność podmiotu.

 

Organy administracji gospodarczej wspierają również przedsiębiorców w realizacji polityki gospodarczej, społecznej czy też regionalnej m. in. poprzez udzielanie dotacji, pożyczek czy gwarancji.

Share
This