Osoba fizyczna, która chce rozpocząć działalność gospodarczą, a nie posiada wystarczających środków może skorzystać z dofinansowania oferowanego przez państwo. Jedną z takich dotacji są środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej udzielane osobie zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy i posiadającej status osoby bezrobotnej.

Dotację z UP są przyznawane tylko takim bezrobotnych, którzy odpowiadają wcześniej ustalonemu profilowi pomocy. Z dotacji mogą również skorzystać absolwenci klubów integracji społecznej oraz centrum integracji społecznej. Środki te pochodzą z Funduszu pracy. Ta pomoc wynika z art. 46 ust. ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Osoby chcąc otrzymać pomoc w okresie ubiegania się o dotacje nie mogą mieć zawieszonego wykonywania działalności gospodarczej.

 

Kwota dofinansowania pochodzącego z UP nie może być wyższa niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia. Obecnie można uzyskać do 23 tys. zł dotacji. (dokładnie 23 129,28 zł – stan na 15.11.2015 r.) Osoba bezrobotna, która zamierza podjąć działalność gospodarczą powinna złożyć stosowny wniosek do urzędu. We wniosku określa się przede wszystkim rodzaj podejmowanej działalności gospodarczej, kwotę potrzebną na rozpoczęcie, wykaz planowanych kosztów, wydatków oraz formę zabezpieczenia na wypadek konieczności zwrotu uzyskanych środków.

 

Urząd pracy ma 30 dni licząc od dnia złożenia dokumentów na rozpatrzenie wniosku. Warto jednak pamiętać, że dotacja jest jednorazowa i przeznaczona głównie na pokrycie kosztów, które są związane z podjęciem działalności.

Share
This