Przedsiębiorca dokonując odpisów amortyzacyjnych musi pamiętać o kilku zasadach. Przede wszystkim odpisy dokonywane są od wartości początkowej środków trwały, jak również wartości niematerialnych i prawnych. Istnieje wyjątek od tej zasady. Podatnicy będący armatorami od inwestycji rozpoczętych, na które składa się zamówiony przez armatora tabor transportu morskiego w budowie, za podstawę naliczania amortyzacji obierają kwotę poniesionych wydatków, łącznie z wpłaconymi zaliczkami na budowę taboru.

 

Odpisy amortyzacyjne są dokonywane od pierwszego miesiąca, który następuje po miesiącu wprowadzenia do ewidencji danego środka trwałego bądź wartości. Odpisy dokonywane są również w równych ratach co miesiąc bądź co kwartał. Mogą być również dokonywane jednorazowo na sam koniec roku podatkowego. W pewnych okolicznościach, które przewiduje ustawa odpisy mogą być dokonywane w ratach o różnej wysokości.

 

Odpisy dokonywane są, aż do zrównania sumy odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową środka trwałego bądź wartości niematerialnej i prawnej. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się również do końca okresu, w którym postawiono dany środek trwały w stan ich likwidacji, bądź go zbyto albo stwierdzono jego niedobór.

 

W przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które są używane sezonowo, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych w okresie ich wykorzystania. A w przypadku, gdy danym środek trwały zostanie ujawniony, odpisów dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dane środki zostały wprowadzone do ewidencji.

Share
This