Przedsiębiorstwa są przedmiotem obrotu, mogą być sprzedawane, kupowane czy podlegać zastawowi. Przedsiębiorstwa są dobrem szczególnym posiadającym określoną wartość. Nabywane są głównie w celu osiągnięcia korzyści finansowych w przyszłości. Korzyści w związku z nabyciem przedsiębiorstwa zależą nie tylko od majątku firmy lecz również od innych czynników pozamajątkowych m.in. zajmowanej pozycji rynkowej, popytu na oferowane produkty, usług cz kreatywności samych pracowników.

Rozrachunki określane są jako bezsporne zobowiązania i należności, charakteryzujące się istnieniem pisemnego potwierdzenia odnoszącego się do gotowości co do ich uregulowania, bądź też oparte są na prawomocnym wyroku sądu. Nie istnieją ograniczenia w kwestii waluty, w jakiej dany rozrachunek ma być wyrażony – równie dobrze może to być waluta krajowa czy też zagraniczna.

Przepisy kodeksu cywilnego regulują szereg umów m.in.:

umowę dostawy, w której dostawca zobowiązuje się do wytworzenia rzeczy oznaczonych tylko co do danego gatunku oraz do dostarczenia rzeczy w częściach bądź całości. Odbiorca w umówię dostawy zobowiązuje się do odebrania rzeczy oraz dokonania zapłaty ceny.

17 sty 2016

Metoda degresywna

Metoda degresywna amortyzacji wiąże się ze stosowaniem wysokiego współczynnika 2,0, który nawet prawie dwukrotnie pozwala skrócić standardowy okres amortyzacji danego środka trwałego. Ta metoda powinna być stosowana przede wszystkim przez podatników, którzy potrzebują wygenerować szybko wysokie koszty podatkowe. Jest dość popularnym sposobem naliczania amortyzacji.

14 sty 2016

Pasywa w firmie

Pasywa lub kapitały definiowane są w bilansie jednostki jako źródła pochodzenia aktywów. Pasywa są równowartością środków finansowych zaangażowanych w danym przedsiębiorstwie na dłuższy bądź krótszy okres. Pasywa wyrażają środki wniesione przez właścicieli przedsiębiorstwa oraz jego otoczenie, jak również prawa majątkowe właścicieli przedsiębiorstwa oraz osób trzecich w stosunku do aktywów znajdujących się w posiadaniu danego przedsiębiorstwa.