Umowa o pracę należy do najpopularniejszych form zawierania stosunku pracy. Zawarcie umowy o pracę jak i jej zmiana musi mieć formę pisemną. Kodeks pracy wyróżnia następujące rodzaje umów o pracę:

na czas nieokreślony,

na czas określony,

na zastępstwo,

na okres próbny,

Umowę o pracę na okres próbny zawiera się na czas nieprzekraczający 3 miesięcy. Głównym celem tej umowy jest sprawdzenie kwalifikacji pracownika a także możliwości jego zatrudnienia do określonej pracy.

 

Ustawodawca określa, że umowa o pracę na okres próbny może być zawarta z tym samym pracownikiem w dwóch sytuacjach. Pierwsza, gdy pracownik ma zostać zatrudniony do wykonywania innego rodzaju pracy. Druga, gdy pracownik ma zostać zatrudniony do wykonywania tego samego rodzaju pracy, ale upłynęło już co najmniej 3 lata od dnia rozwiązania bądź wygaśnięcia poprzedniej umowy. W tej sytuacji ponowne zawarcie umowy na okres próbny dopuszczalne jest tylko raz.

 

Dopuszczalne jest również zawarcie maksymalnie tylko trzech umów o pracę na czas określony, z tym, że łączny okres nie może przekraczać 33 miesięcy. W przypadku, gdy zostaną przekroczone wyznaczone limity wówczas umowa o pracę na czas określony zostanie przekształcona w umowę na czas nieokreślony. Powyższa zasada nie dotyczy jednak sytuacji, gdy umowa na czas określony zawarta jest na:

zastępstwo,

w celu wykonywania pracy, która ma charakter sezonowy czy dorywczy,

w celu wykonywania pracy przez okres kadencji;

gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny, które wynikają z jego strony.

Dodatkowo zawarcie powyższy umów musi służyć zaspokojeniu okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne.

 

Umowa na zastępstwo jest zawierana wówczas, gdy istnieje konieczność zastępstwa dotychczasowego pracownika z powodu jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Share
This