20 sty 2016

Rozrachunki w firmie

Rozrachunki określane są jako bezsporne zobowiązania i należności, charakteryzujące się istnieniem pisemnego potwierdzenia odnoszącego się do gotowości co do ich uregulowania, bądź też oparte są na prawomocnym wyroku sądu. Nie istnieją ograniczenia w kwestii waluty, w jakiej dany rozrachunek ma być wyrażony – równie dobrze może to być waluta krajowa czy też zagraniczna.

Rozrachunki mogą odnosić się zarówno do kontrahentów, jak i określonych tytułów. Do rozrachunków zaliczamy również zobowiązania zaistniałe wskutek emisji weksli lub obligacji oraz udzielone i zaciągnięte pożyczki.

 

Rozrachunki mogą mieć postać:

rozrachunków z dostawcami,

rozrachunków z odbiorcami,

rozrachunków z urzędem skarbowym z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, czy też od osób fizycznych,

rozrachunków z tytułu podatku VAT,

rozrachunków z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z tytułu ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego,

rozrachunków z pracownikami z tytułu wynagrodzeń,

innych rozrachunków z pracownikami np. z tytułu podroży służbowej, udzielonych zaliczek,

zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych,

rozrachunków z tytułu pożyczek,

roszczeń stanowiących przedmiot sporu.

 

Rozrachunki ewidencjonowane są za pomocą kont syntetycznych oraz prowadzonych do nich kont analitycznych. Z tym, że konta syntetyczne w żaden sposób nie można zastąpić analitycznymi. Każdy zapis na koncie systematycznym zostaje powtórzony na koncie analitycznym. W celu zapewnienia kontroli zapisów na kontach oraz ustalenia salda na koncie syntetycznym sporządza się zestawienie sald i obrotów kont analitycznych.

Share
This