Na zgromadzeniu wspólników są podejmowane uchwały wspólników. Uchwała może być podjęta bez odbywania zgromadzenia wspólników pod warunkiem, że wszyscy wspólnicy wyrażą zgodę na piśmie na postanowienie, które ma być poddane pod głosowanie.

Zgromadzenie wspólników w spółce może być zwyczajne bądź też nadzwyczajne. Zwyczajne zgromadzenie wspólników według przepisów Kodeksu spółek handlowych powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Przedmiotem obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników są sprawy związane z rozpatrzeniem i zatwierdzeniem sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy; powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty, udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Przedmiotem zwyczajnego zgromadzenia wspólników może być także rozpatrzenie oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

 

Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników zwołuje się w ściśle określonych przypadkach w Kodeksie spółek handlowych bądź też umowie spółki. Nadzwyczajne zgromadzenie zwoływane jest także gdy organy czy też osoby, które posiadają kompetencje do zwoływania zgromadzeń uznają to za wskazane.

 

Zgromadzenie wspólników odbywaj się w siedzibie danej spółki. Umowa spółki może wskazywać inne miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zgromadzenie wspólników może się odbyć także w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na to zgodę. Zgoda musi być wyrażona na piśmie.

 

Co do zasady zgromadzenie wspólników zwołuje zarząd. Prawo to przysługuje również w określonych przypadkach radzie nadzorczej czy też komisji rewizyjnej.

Share
This